RAPORT La proiectul de hotãrâre privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2017

COMUNA SUTEŞTI
JUDETUL VÂLCEA
Compartimentul Contabilitate
Nr 1753. din 16.03.2017

RAPORT
La proiectul de hotãrâre privind aprobarea bugetului local
de venituri si cheltuieli pe anul 2017

Având în vedere:
1. adresa A.J.F.P. Vâlcea cu nr. VLG_STZ-5990/14.03.2017, prin care se comunică alocarea sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate şi pentru echilibrare bugete locale, a sumelor defalcate din impozitul pe venit cota 18.5%,
2. adresa A.J.F.P. Vâlcea cu nr. VLG_STZ-4393/23.02.2017, prin care se comunică estimarea alocãrii în perioada 2018 – 2020 a sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate şi pentru echilibrare bugete locale, a sumelor defalcate din impozitul pe venit cota 18.5%,
3. contul de execuţie a veniturilor bugetului local la data de 31.12.2016,

Compartimentul contabilitate din cadrul Primăriei Suteşti, jud. Vâlcea, propune aprobarea bugetului local pe anul 2017:
1. Aprobarea veniturilor, astfel:
– suma de 12 mii lei reprezentând impozitul pe veniturile din transferul proprietãţilor imobiliare
– suma de 295 mii lei reprezentând cote defalcate din impozitul pe venit
– suma de 316 mii lei reprezentând sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit
– suma de 198.40 mii lei la impozite şi taxe pe proprietate
– suma de 1605 mii lei la capitolul 11.02.02 “Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate”, din care 787 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor de personal din învãţãmântul preuniversitar, 79 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii din învãţãmântul preuniversitar, 40 mii lei pentru finaţarea drepturilor copiilor cu CES, 684 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor de personal şi indemnizaţii ale asistenţilor personali, 9 mii lei pentru finanţarea ajutorului de încălzire a persoanelor beneficiare ale Legii 416/2002 privind venitul minim garantat.
– suma de 268 mii lei la capitolul 11.02.06 “Sume defalcate din TVA pentru echilibrare bugete locale
– suma de 95 mii lei la taxe asupra utilizãrii bunurilor
– suma de 179 mii lei la venituri din concesiuni şi închirieri
– suma de 2.4 mii lei la venituri din prestări de servicii
– suma de 26 mii lei la venituri din amenzi
– suma de 76 mii lei la diverse venituri
– suma de 4400 mii lei la subvenţii de la alte nivele ale administraţiei publice, din care:
– suma de 4400 mii lei la finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Localã

2. Aprobarea cheltuielilor, astfel:
– suma de 983.86 mii lei la capitolul 51.02 “Autoritãţi executive”, din care 614.53 mii lei cheltuieli de personal, 317.33 mii lei cheltuieli cu bunuri şi servicii, 530 mii lei cheltuieli de capital pentru obiectivele de investiţii „Modernizare, reabilitare şi dotare Şcoala Suteşti”, şi 52 mii lei rambursari de credite, credit contractat conform OUG2/2015.
– suma de 21 mii lei la capitolul 55.02 „Dobânzi”, din care 21 mii lei cheltuieli cu dobânda aferenta creditului contractat conform OUG2/2015
– suma de 143.10 mii lei la capitolul 61.02 „Ordine publica şi siguranţã”, din care 143.10 mii lei cheltuieli de personal
– suma de 912.80 mii lei la capitolul 65.02 “Învãţãmânt”, din care 787 mii lei cheltuieli de personal, 79.8 mii lei cheltuieli cu bunuri şi servicii, 46 mii lei ajutoare sociale în numerar
– suma de 36 mii lei la capitolul 67.02 “Culturã”, din care 36 mii lei cheltuieli cu energia electrica
– suma de 849.04 mii lei la capitolul 68.02 “Asistenţã socialã”, din care 426.26 mii lei cheltuieli de personal, 37.20 mii lei cheltuieli cu bunuri şi servicii, 385.58 mii lei ajutoare sociale în numerar
– suma de 1337 mii lei la capitolul 70.02 “Servicii publice”, din care 30 mii lei cheltuieli cu energia electrica şi 1307 mii lei cheltuieli de capital pentru obiectivele de investiţii „Ȋnfiinţare reţea canalizare satele Boroşeşti şi Verdea – tronson DN67B” şi „Dezvoltarea infrastructurii în comuna Suteşti, judeţul Vâlcea – proiectare şi execuţie canalizare ape uzate satele Boroşeşti şi Verdea”
– suma 2630 mii lei la capitolul 84.02 “Drumuri şi poduri”, din care 30 mii lei cheltuieli cu bunuri şi servicii, şi 2600 mii lei cheltuieli de capital pentru obiectivele de investiţii „Asfaltare drumuri comunale”, „Modernizare DC57, DC58, DC98 şi străzi adiacente comuna Suteşti, judeţul Vâlcea” şi „Amenajare pod peste valea pârâului Verdea, str. Mãtuşari, comuna Suteşti, judeţul Vâlcea”
Veniturile totale sunt de 7472.80 mii lei, cheltuielile totale sunt de 7472.80 mii lei.
Pe total suma de la venituri si cheltuieli este egalã, bugetul fiind echilibrat.

CONTABIL,

repartizare 1