HOTARARI CONSILIUL LOCAL 2018

HCL NR.12 privind darea in administratie a unor bunuri mobile din proprietatea privata a UAT SUTESTI catre Serviciul de alimentare cu apa si canalizare

HCL NR .5 privind mentinerea retelei scolare de invatamant preuniversitar de stat pe raza com SUTESTI anul 2018-2019

HCL NR .7 privind mandatarea reprezentantului COM SUTESTI in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara APA VALCEA

HCL NR 3 privind insusirea raportului privind gestionarea patrimoniului din domeniul public si privat pe anul 2016

HCL NR 8 aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al com SUTESTI pe anul 2018 HCL NR 9 aprobarea implementarii proiectului Achizitie tractor si utilaje adiacente pt. com.SUTESTI

HCL NR 10privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Serviciului Public de Alimentare cu Apa si Canalizare pe 2018 HCL

NR 11 privind mentinerea taxelor special instituite pt persoanele fizice si juridice prin hotararea Consiliului Local nr 36 din 2014

HCL NR. 1 delegare gestiune serviciu de alimentare cu apa si canalizare

HCL NR.2 privind modul de intocmire a registrului agricol la nivelul com. SUTESTI

HCL NR.4 prind insusirea raportului privind inventarierea patrimoniului din domeniul public si privat al com. SUTESTI

HCL NR.6 aprobarea salariilor de baza pt functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al PRIMARULUI